บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มากว่า 15 ปี

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะ และเป็นผู้ให้บริการครบวงจรทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนทั้งใน และต่างประเทศ

18.8 MW installed capacity

กำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบัน

60,161 ton CO2 Reduction

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่โรงไฟฟ้าช่วยลดลงได้ (สะสมถึง 31 ก.ค. 64)

15 Years Experience

15 ปี ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

 • วางรากฐาน เสริมความมั่นคง และสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน พลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาด และการอนุรักษ์พลังงาน
 • หล่อหลอมบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการพัฒนาปัญญา
 • เชื่อมโยงองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าร่วมกัน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางทิพยสุดา ถาวรามร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายอภิชาติ ลิ้มเมธี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
กรรมการ
นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CV”) ประกอบกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Producer)
 • โรงไฟฟ้าชีวมวล
  1. โรงไฟฟ้า โคลเวอร์ เพาเวอร์ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์
  2. โรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิษณุโลก กำลังการผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์
  3. โรงไฟฟ้า รุ่งทิวาไบโอแมส กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าขยะ
  1. โรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิจิตร กำลังการผลิตติดตั้ง 2 เมกะวัตต์
ธุรกิจให้บริการด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC Turnkey)
 • ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 • ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Supporting Business)
 • ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
 • จัดหา ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย จำนวนรวม 75เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 และ 180 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 และเข้าร่วมลงทุน ซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ด้านประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง

ส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับชุนชนในการปลูกพืช พลังงาน (Energy Crop) ภายในปี 2565 และ พัฒนาโครงการสถานีรวบรวม (Transfer Station) ขยะอุตสาหกรรมประเภทที่ไม่เป็น ขยะอันตราย

ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ ของบุคลากร

มีเป้าหมายให้บุคคลากรมีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำ ไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกธุรกิจที่ กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลแห่งความสำเร็จ

เหตุการณ์ที่สำคัญ

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์
0-2731-7999
โทรสาร
0-2731-7969
อีเมล